George Vasii – Cea dintai predica a Marelui Trimis: „PREDICA DE PE MUNTE”.

Străduiţi-vă să cuceriţi Împărăţia Cerurilor ! Împărăţia Cerurilor nu este a celor leneşi, trândavi, ci a celor sârguincioşi, râvnitori şi zeloşi. Nu pe Pământ trăieşte omul veşnic, ci în Împărăţia Cerurilor. Dar nu oricine intră în Împărăţia Cerurilor, ci numai cei curaţi, cei milostivi, cei blânzi şi senini.

Vai celor ce trăiesc în păcate şi fărădelegi, căci aceia nu vor cunoaşte Împărăţia Cerurilor, ci pe cea a întunericului ! Vai celor ce-şi pun nădejdea în aur şi averi, căci acelea deodată nu mai sunt, ci numai cei ce au lucrat FAPTELE IUBIRII şi slujirii aproapelui, aceia vor rămâne să cunoască fericirea ! De aceea, spun vouă:

Fericiţi sunt numai cei simpli, cei nevinovaţi, cei nepătimaşi, căci aceştia vor fi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor ! Nu cei ce se desfată şi petrec sunt fericiţi, ci cei ce plâng, căci lacrima în ochi aduce mângâiere sufletului şi bucurie ! Fericiţi voi, cei ce plângeţi, căci prin lacrimile voastre veţi intra în Împărăţia Cerurilor !

Pământul este stăpânit acum de cei ce au cele mai multe arme; va mai dăinui puţin aceasta, dar va veni o vreme când cei blânzi vor fi moştenitorii Pământului şi cu blândeţe, cu milă, bunătate şi cu dreptate ei îl vor stăpâni !

Nu cei sătui şi îmbuibaţi cu tot felul de mâncăruri şi băuturi intră în Împărăţia Cerurilor, ci cei flămânzi, săraci şi lipsiţi. Fericiţi sunt cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate, căci aceia vor cunoaşte Împărăţia Cerurilor, unde se vor desfăta întru adevăr şi dreptate.

Nu este dreptate pe Pământ ! Săracul şi umilul este pus în jug şi tâlhărit, i se ia dreptul la viaţă şi i se ia pâinea de pe masă, dar nu deznădăjduiţi ! Va veni şi dreptatea pe Pământ şi atunci, cel harnic se va bucura de toate, iar cel leneş şi trufaş va fi azvârlit în focul cel veşnic !

Vai celor ce trăiesc în păcate şi fărădelegi ! Fericiţi sunt cei curaţi în gânduri şi-n simţiri, căci aceia vor vedea Lumina ce luminează pe cei ce vieţuiesc pe cele mai înalte trepte ale Împărăţiei Cerurilor !

Vai celor ce seamănă intrigă şi ură între oameni ! Fericiţi cei ce seamănă pacea şi buna înţelegere, căci aceia fii ai lui Dumnezeu se vor chema !

Fericiţi şi mai mari în Împărăţia Cerurilor sunt LUPTĂTORII, CURAJOŞII LUPTĂTORI PENTRU DREPTATE ŞI ADEVĂR; FERICIŢI SUNT CEI CE SUNT IZGONIŢI ŞI PRIGONIŢI PENTRU CĂ LUPTĂ PENTRU DREPTATEA CELOR MULŢI, UMILI ŞINEVOIAŞI, CĂCI ACEŞTIA VOR FI PRIMII CARE VOR FI PRIMIŢI CU TRÂMBIŢE ŞI CU ALAI ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR !

Adevărat grăiesc vouă:

Fericiţi vor fi cei ce pentru adevărul celor spuse de Mine, vor fi prigoniţi, închişi în temniţe şi ucişi, căci aceia care vor fi asemeni Mie în DÂRZENIE, ÎN VOINŢĂ şi ÎN FAPTE DE CURAJ, aceia vor străluci ca soarele în Împărăţia Cerurilor ! Vai celor laşi, leneşi, trufaşi şi mincinoşi ! Ferice de cei curajoşi, harnici, smeriţi şi săraci ! Bucuraţi-vă toţi aceştia şi luptaţi, că plata voastră mare va fi în Ceruri !
…………………………………………………………………………..
Voi, toţi cei adunaţi, care ascultaţi cuvântul Meu, vă chem la luptă ! Luptaţi-vă să fiţi „sarea Pământului” ! Tot ce v-am spus vouă, să spuneţi şi altora ! Să fiţi ca nişte sfeşnice ce răspândesc în jurul lor LUMINA ÎNVĂŢĂTURII MELE ! Învăţătura Mea e „sare”, căci oricine o primeşte, nu se mai strică, iar păcatul nu mai pătrunde.

Nu dormitaţi ! Fiţi treji ca nişte cetăţi întărite pe vârf de munte, ca nimenea să nu vă dărâme, căci vor căuta fariseii şi cărturarii să vă sucească minţile. Voi însă să nu uitaţi cele ce Eu v-am spus ! Lumânarea, când se aprinde, nu se pune vas peste ea, ci se aduce în mijlocul camerei, ca să lumineze. Aşa să fie şi faptele voastre: ca lumânarea din sfeşnic, care aduce celor din jur LUMINA !

Nu cel ce ascultă cuvântul Meu luminează, ci cel care făptuieşte, cel ce slujeşte, cel ce mărturiseşte adevărul Meu. Cărturarii şi fariseii vor spune despre Mine că sunt stricător de Legi, voi însă să nu-i credeţi, ci să ştiţi că mărturisirea Mea sinceră este, că Eu nu am venit să stric cele 10 porunci, ci să le împlinesc.

Ei le calcă şi nu le respectă şi mă vor acuza pe Mine că am spus că sunt Fiul lui Dumnezeu. Fiecare mărturiseşte despre sine ceea ce ştie că este. Aşa mărturisesc Eu despre Mine că sunt Cel ce v-am spus şi nu voi nega aceasta niciodată, chiar cu preţul vieţii Mele.

Nu urmaţi exemplele fariseilor şi cărturarilor, căci ei zic că sunt fii ai lui Solomon şi ai lui David, însă sunt fiii diavolilor şi faptele lor sunt diavoleşti, căci Mă vor prinde, Mă vor judeca şi Mă vor condamna la răstignire !…

Iisus tăcu şi-şi prinse capul între mâini:
– Ce-am zis ?! Vai, ce-am zis ?! şopti El către noi, cei ce eram în jurul Lui.

Fecioara Maria sări ca arsă:
– Să nu mai spui asta ! Cine Ţi-a mai spus şi asta, că vei fi condamnat ? Hai să plecăm de aici, hai să ne întoarcem în Egipt, la cei ce Te-au înţeles şi iubit !
– Nu, nu sunt laş ! Îi voi înfrunta până la moarte ! Nu voi fugi de sarcinile propriei Mele misiuni!

Iisus se zbuciuma… Atunci, Ina se apropie de El şi începu să cânte un cântec lin şi duios şi cu mâna dreaptă Îl mângâie pe umăr… Iisus se întoarse spre Ea şi O privi în ochi, apoi… începu să zâmbească…

– Vorbeşte mai departe ! Mulţimea e însetată de cuvântul Tău ! Hai, continuă să spui cele ce ai de spus ! zise Ina şi-şi reluă locul de mai înainte, ca şi cum aştepta ca Iisus să vorbească. Iisus se ridică, trase aer în piept şi-şi continuă cuvântul:

– Voi dărâma templul şi în trei zile îl voi ridica din nou ! Şi nu va fi templul cel nou asemenea celui vechi, ci va fi un templu nou:
AŞEZĂMÂNTUL CEL NOU AL SÂNGELUI MEU, CE SE VA VĂRSA PENTRU CURĂŢIREA VOASTRĂ !

Aţi auzit ce-am spus: VOI DĂRÂMA TEMPLUL VOSTRU ŞI VOI ZIDI UN ALTUL !

Iisus pur şi simplu răcnea, nu striga, era în plină furie şi clocot. Ina Îi şopti:
– Stăpâne, Te rog !
Atunci Iisus O privi… O privi… şi se linişti
– VOI DĂRÂMA TEMPLUL ACESTA AL MINCIUNII ŞI AL DESFRÂULUI ŞI VOI ZIDI UN ALTUL AL ADEVĂRULUI ! Ştiţi voi marele adevăr ? Marele adevăr este FOCUL !… FOCUL IUBIRII, AL PĂCII, AL IERTĂRII, AL BUNEI ÎNŢELEGERI !

Voi zidi un nou Altar şi la acel Altar de va voi să meargă cineva să aducă jertfă, mai întâi să se împace cu semenul său, să-i ceară iertare pentru cele ce a greşit, apoi să cuteze să vină la Altar. Numai cel împăcat cu semenii săi să îndrăznească să se apropie de Altar şi la Altar să nu aducă altă jertfă decât INIMA LUI FRÂNTĂ ŞI ZDROBITĂ, LACRIMA PĂRERII DE RĂU PENTRU CĂDERILE LUI, LACRIMA POCĂINŢEI, DUHUL UMILINŢEI.

Numai lacrima curăţă inima de păcat, numai focul părerii de rău curăţă mintea de întinare. În Lege stă scris: „Să nu ucizi”, căci acel ce va ucide, va fi vrednic de dat Judecăţii. Eu însă vă zic că tot cel ce se mânie pe fratele său degeaba, va fi vrednic de dat Judecăţii, iar cel ce va zice fratelui său „netrebnicule”, va fi vrednic de judecata comunităţii şi vrednic de a fi osândit; iar cel ce va zice fratelui său „nebunule”, acela va fi vrednic de dat focului Gheenei.

De vei avea un frate care va fi mâna ta dreaptă şi va trăi în fărădelegi, taie-l de la tine; de vei avea un prieten care-ţi va fi drag ca ochiul din cap şi-l vezi că trăieşte în minciuni şi păcate, scoate ochiul tău, alungă prietenul tău din inima ta, căci mai sănătos vei fi cu un singur ochi decât cu doi şi unul va fi bolnav, căci din boala lui va suferi tot trupul.

Feriţi-vă de jurăminte ! Nu juraţi nici pe Cer, nici pe Pământ, nici pe Altar, ci vorba voastră să fie dreaptă şi adevărată; ce e „da” să fie „da”, ce e „nu” să fie „nu”, căci ce este mai mult, este de la diavolul. Aţi auzit că s-a zis: „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”. Eu însă vă zic: „celui ce te loveşte peste obrazul drept, lasă-l să te lovească şi pe cel stâng, căci nu va fi scutit de pedeapsă”, iar de te va vedea pe tine răbdând, poate inima lui se va înmuia şi se va întoarce şi te va sluji; dar de vei vedea că, lovindu-te şi tu răbdând, el mai trufaş va fi, atunci să-ţi fie ţie ca un străin după care nici nu merită să întorci capul.

De este cineva nevoiaş şi sărac şi nu are haină pe el, dă-i şi cămaşa de pe tine ! De te va ruga cineva obosit să-i duci greutatea o leghe, tu să i-o duci două ! Dăruiţi-vă, jertfiţi-vă propriile voastre interese şi fiţi sprijinitori celor bolnavi, săraci, bătrâni şi umili ! Celui neputincios se cade a te jertfi, celui bolnav se cade a-i sluji.

Ce folos veţi avea de veţi sluji celor tari şi puternici ? Nici unul !

Să ajungeţi până acolo încât să puteţi iubi chiar şi pe cei ce vă sunt duşmani ! Nu zic să-i slujiţi pe aceia, nu zic să gândiţi ca ei, dar aşa de curată să fie inima voastră, încât nici cea mai mică adiere de ură să nu iasă din voi ! Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru din Ceruri desăvârşit este !

FERIŢI-VĂ DE ALUATUL FARISEILOR !

Ei toate cele bune le fac înaintea oamenilor pentru a fi lăudaţi. Voi însă, când faceţi o faptă bună, faceţi-o în ascuns, ca nimeni să nu vadă ! De aceea, când faci o milostenie, nu trâmbiţa, cum fac făţarnicii în adunări şi pe străzi, pentru ca oamenii să-i laude ! Adevărul vă grăiesc: nici o plată nu vor avea ! Tu însă, când faci o milostenie, să nu ştie stânga ce face dreapta !

Rugăciunea este scara ce te ridică din păcate şi te înalţă. Rugăciunea să o faceţi altfel de cum o fac cărturarii şi fariseii, care se opresc la colţurile străzilor, închid ochii şi fac mărunt din buze, ca să-i vadă oamenii. Astfel de rugăciuni nu sunt primite.

Tu însă, când te rogi, închide-te în odaia ta şi, coborându-te în tine, în adânc, roagă-te acolo în ascuns, închizând toate uşile. Când te rogi, să nu vezi nimic şi să nu auzi nimic. Te retragi înlăuntrul tău şi acolo spune rugăciunea ta. Iar atunci când vă rugaţi, nu spuneţi multe. Rugăciunea voastră să nu fie ca a fariseilor, care cred că în mulţimea vorbelor stă valoarea rugăciunii. Rugăciunea să fie scurtă şi aprinsă, căci prin rugăciune ajunge omul să ardă de dorul Împărăţiei Cerurilor.

Împăcaţi-vă între voi ! Sădiţi între voi pacea şi buna înţelegere şi, mai ales, iertaţi-vă unul altuia greşelile, pentru ca şi Tatăl din Ceruri să fie îngăduitor cu voi.

Nu iubiţi bunurile materiale, ci faptele cele bune, căci ceea ce iubiţi, pentru aceea vă şi jertfiţi ! Unde-i comoara voastră, acolo este şi inima voastră, iar comoara este să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi !

Lepădaţi-vă de griji ! Fiţi liberi şi zburaţi fără de griji, cum zboară păsările Cerului ! Fiţi liberi şi trăiţi fără de griji, cum trăiesc crinii în grădini !

Feriţi-vă să fiţi robii bunurilor materiale şi ai averilor ! Nu vă strângeţi comori pe Pământ, unde moliile le mănâncă şi rugina le sapă, ci strângeţi-vă comori de FAPTE BUNE în Ceruri, căci acelea nici un fur nu le fură şi nici o rugină nu le strică !

Fiţi curaţi în gânduri ! Gândul tău e ochiul tău. De va fi ochiul tău curat, tot trupul va fi curat, toate gândurile vor fi curate şi inima va bate în IUBIRE !

Deci nu vă îngrijiţi de ceea ce veţi mânca şi veţi bea, ci îngrijiţi-vă ca mintea voastră să fie curată !

CĂUTAŢI MAI ÎNTÂI SĂ FACEŢI TOTUL PENTRU A INTRA ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR ŞI VEŢI VEDEA APOI CĂ PE TOATE LE VEŢI AVEA !

După ce Iisus făcu o pauză, reluă:

– Acesta este PRIMUL MUNTE pe care M-am urcat. Urcaţi, dară, acest munte al FAPTELOR BUNE ! Fiţi asemeni pomilor ce dau rod, căci după mulţimea roadelor se va judeca tot pomul şi orice pom care nu aduce roade, se taie şi se aruncă în foc.

PRIMUL MUNTE PE CARE VĂ CHEM SĂ-L URCAŢI ESTE MUNTELE FAPTELOR BUNE, AL ASCEZEI TRUPULUI ŞI AL ASCEZEI MINŢII !

PRIMUL MUNTE PE CARE VĂ CHEM SĂ-L URCAŢI ARE MENIREA SĂ VĂ CURĂŢEASCĂ DE PĂCATE, CĂCI ESTE MUNTELE CELOR ZECE PORUNCI !

DAR CELE 10 PORUNCI TREBUIESC ÎNDEPLINITE NU NUMAI CU TRUPUL, CI ŞI CU MINTEA !

PRIMUL MUNTE LA CARE VĂ CHEM ESTE MUNTELE FAPTELOR BUNE ŞI AL VIRTUŢILOR.

Fiţi blânzi, fiţi milostivi, fiţi îndelung răbdători şi îngăduitori !

EU SUNT APA CEA VIE CARE S-A POGORÂT DIN CER SPRE A VĂ POTOLI SETEA !

De va fi cineva însetat şi va primi cuvintele Mele, acela nu va mai înseta niciodată şi curând va izvorî din el un nesecat izvor de apă vie.

FOC AM VENIT SĂ ADUC CELOR DE PE PĂMÂNT ŞI DORESC CA TOŢI SĂ ARDEŢI, DUPĂ CUM ŞI EU ARD !

Fie ca flăcările Iubirii Mele să vă cuprindă pe toţi ! Fie ca ploaia Duhului de viaţă dătător să fie cu voi acum şi în nesfârşitul veac ! AMIN ! Pacea Mea o dau vouă ! Pacea Celui Ce M-a trimis să fie cu voi, acum şi în nesfârşitul veac ! AMIN !…


Multumesc frumos tuturor celor care ma sustin si tuturor celor care apreciaza informatiile publicate. Fara voi dragilor, poate acest blog nu ar exista! O donatie este un mod de a spune ca apreciati acest blog si articolele publicate.


Hide picture